top of page
Glass of Milk

За Нас

Компанията е основана през 2006г. в град Харманли. През годините производството смени различни локации и рецепти, за да се завърне през 2019г. в родния си град Харманли и да заработи в новоизградена база отговаряща на всички стандарти за производство.

Предприятието започва с производство на кашкавал, извара и масло. По-късно разширява портфолиото си и днес във фабриката се произвеждат кашкавал и сирене от краве, козе, овче и биволско мляко, както и извара и масло. 

Млякото с което работим се събира от българкси ферми намиращи се в региона на Източните Родопи и Тракийската равнина. Тестваме всяка доставка на сурово мляко в нашата лаборатория за да сме сигурни че вие получавате качествените продукти които заслужавате.

THIS.jpg

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

„АРКУС 99“ ООД стартира изпълнението на одобрен за финансиране  проект № BG06RDNP001-4.001-0409 „ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРИСТРОЙКА КЪМ БИВША БАЗА СЕРДИКА -ХАРМАЛНИ“  по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

Проектът включва строително монтажни работи в производствена сграда за млекопреработка в гр. Харманли, покупка и монтаж на ново оборудване за производство на млечни продукти, на нов парен котел и на специализиран хладилен лекотоварен автомобил. С реализацията на инвестицията „Аркус 99“ ООД вече ще разполага със собствена производствена база, в която да увеличи обема на произвежданите млечни продукти. Ще отпадне необходимостта да се ползват под наем производствени помещения и с наличието на ново оборудване ще се постигне ниска себестойност на произвежданата продукция. Ще се разшири продуктовата гама, ще се повиши качеството и безопасността на храните. Проектът ще осигури допълнителна заетост в селски район. Общият ефект от реализацията на проекта ще бъде цялостно подобряване на дейността на „Аркус 99“ ООД и постигането на по-добри финансови резултати в дългосрочен план. Допълнителна цел на проекта е и опазване на околната среда чрез използването на енергийно ефективни технологии и намаляване на емисиите въглероден диоксид. Реализацията на проекта ще постигне дълготрайно сътрудничество с животновъди в региона. Стойността на одобрените разходи за финансиране е 790 442.31 лв. Размерът на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 395 221.14 лв. Крайният срок за изпълнение на проекта е 12.12.2022г.

Picture1.png

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

„АРКУС 99“ ООД  получи безвъзмездно финансиране  по  мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19", подярка 21.3  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.  Проектът се съфинансира от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Получената безвъзмездна финансова помощ е 11880.00лв.,  като финансовият принос на ЕЗФРСР е 10098.00лв., а националното финансиране е  1782.00лв. Основната цел на мярката бе гарантиране конкурентоспособността на селското стопанство, осигуряване непрекъснатост на селскостопанските дейности и на дейността на малките предприятия, занимаващи се с преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти  и запазване здравето на заетите в селското стопанство. В „АРКУС 99“ ООД  бяха постигнати заложените цели и резултати: дружеството продължава своята преработвателна дейност, осигурява здравословни и безопасни условия на труд на своите служители, не е прекъсвало дейността си, свързана с изкупуване и преработка на селскостопански продукти и така осигурява пазар за доставчиците си – земеделски стопани.  При изпълнението на проекта се спазват хоризонталните политики на ЕС за равнопоставеност и недопускане на дискриминация и за устойчиво развитие.

1.jpg

Нашата мисия е:

Dа предоставим 100% натурални продукти от българско мляко на достъпни за всеки цени.

bottom of page